Trendzicht 2023

OpinioPro Selection
By November 10, 2022 16:30

Trendzicht 2023

Trendzicht gaat in op belangrijke trends en risico’s in de financiële sector. Trendzicht biedt achtergrond, verdieping en samenhang bij relevante toezichtonderwerpen. Het vroegtijdig signaleren en begrijpen van veranderingen in de sector draagt bij aan een risicogestuurde, vooruitblikkende en preventieve toezichtaanpak. Op deze manier geven we invulling aan de missie om ons sterk te maken voor eerlijke en transparante financiële markten en bij te dragen aan duurzaam financieel welzijn. In hoofdstuk 1 komen ontwikkelingen op het gebied van onder meer macroeconomie, verduurzaming en digitalisering aan de orde. Aan de hand van de gesignaleerde trends beschrijven we belangrijke vraagstukken binnen ons toezicht en waar mogelijk geven we oplossingsrichtingen aan. De risicokaarten voor de vier AFM-toezichtgebieden (hoofdstuk 2) duiden de voornaamste risico’s per toezichtgebied vanuit hun interactie met de trends uit hoofdstuk 1. De ontwikkelingen op de gastermijnmarkt en de markt voor duurzaam beleggen krijgen in deze editie bijzondere aandacht (hoofdstukken 3 en 4). 

OpinioPro Selection
By November 10, 2022 16:30

SEARCH